Дейности

A A A

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА КЛЪСТЕРА

За постигане на целите на Стратегията за интернационализация са планирани следните дейности за периода на действие на Стратегията:

1. Да събира, анализира и разпространява информация в медийното и web-пространство за социално-отговорните практики в международен план, както и да провежда собствени международни маркетингови проучвания и да предоставя резултатите от тях на своите членове.

2. Да организира web-конференции, семинари, курсове, лекции, кръгли маси и конференции с международно участие, да организира комитети и работни групи по определени теми от национално, европейско и световно значение.

3. Да сключва или изпълнява договори със стратегически партньори от чужбина с цел директно или индиректно въздействие върху положително реализиране на целите му.

4. Да осъществява, самостоятелно и съвместно с други български или чуждестранни сдружения или организации, юридически и физически лица, законодопустими мероприятия за обмен на информация и сътрудничество.

5. Да създаде информационен web-портал и web-базирана платформа за обучение на ИТ-специалисти и за ползватели от туристическия бизнес за ползване на специализиран софтуер за тях, да издава брошури, бюлетини и др. за популяризиране на дейността на Сдружението у нас и в чужбина.

6. Да работи активно с държавните и обществени организации, браншови организации и академични институции както в национален, така и в международен план, да извършва научни и приложни изследвания и анализи в международни екипи.

7. Да изготвя и участва в програми и проекти за организиране и финансиране на интернационални мероприятия и програми, свързани с дейността на Сдружението.

8. Да се създаде на Агенция за подбор на кадри (HR агенция) за IT бранша и туристическия сектор.