A A A

„Клъстер за информационно осигуряване на Черноморския туристически бизнес“ е учреден на територията на Бургаска област през 2016г.
Основният предмет на дейност на Клъстера е информационна, образователна и изследователска дейност, мениджмънт и маркетинг, изготвяне и реализация на проекти, подбор и подготовка на кадри за ИКТ и за туристическия бизнес и повишване на квалификацията им чрез провеждане на курсове и обмен на добри практики.
Екипът на клъстера си поставя амбициозни задачи, свързани с информационното осигуряване на туристическата индустрия, а именно:
*        насърчаване на малкия и среден ИКТ бизнес и връзките му с национални и международни партньори;
*         повишаване на образователното равнище, професионалната квалификация и информационната култура на ИКТ предприемачите и компютърната компетентност на туристическите кадри;
*         организиране на международни бизнес консултации чрез семинари, конференции и web-базирани презентации за привличане на чуждестранни инвестициии по Българското Черноморие;
*         координиране и обединяване усилията на гражданското общество и държавните институции, които имат отношение към проблемите на ИКТ бизнеса и туризма;
*        разработване на приложни софтуерни решения за туристическия бизнес;
*         осъществяване на младежки инициативи и инициативи за иновативни софтуерни и web-приложими решения, разработване на програми и стратегии за подобряване на туристическия обмен чрез ефективно използване на компютърните технологии и социалните мрежи в интернет;
*         създаване на информационно-консултантски центрове за разпространяване на знания и информация чрез web-базирани образователни платформи;
*         изграждане на силна и трайна връзка между наука, образование и бизнес;
*        издигане престижа и популярността на туристическите обекти в Република България сред студенти от чуждестранни висши учебни заведения, с помощта на ИКТ инструменти и web-реализации.
Учредители на Клъстера са ИТ фирми с доказани качества и с трайни интереси в областта на туризма по Българското Черноморие. В състава на Клъстера достойно място заемат и изявени експерти от научните и академични среди, на чийто висок потенциал и професионален опит ще се разчита за успешното развитие на организацията.